Zheng Chijing

Certified Passive House Designer

Zhu zhou. lu shong. shang shui gou Ji. 1555 1622
412000 ZhuZhou City Hunan Province
China

10438061@qq.com

Initial by Exam

Certificate valid from Feb. 9, 2021
Certificate valid until Feb. 9, 2026
The certificate only applies to this person.

Examined by GBA - Green Building Academy / Dawid Michulec (大卫 米库莱克) at BEIJING, China