Romain Lubin

Zertifizierter Passivhaus-Berater

Ingénieur Thermicien

Progroup SA

rue de l'industrie 11
8399 Windhof
Luxemburg

Telefon: +352 26107007
rlubin@progroup.eu
http://www.progroup.eu

Erstausstellung durch Prüfung

Zertifikat gültig ab 18. Juli 2016
Zertifikat gültig bis 18. Juli 2021
Das Zertifikat kann nur personenbezogen verwendet werden.

Geprüft von energieagence Lëtzebuerg / Worré, Pascal in Luxembourg, Luxemburg