Centrum Pasivniho Domu / Barta, Jan

Udolni 33

602 00 Brno
Tschechische Rep.

info@pasivnidomy.cz (email)
http://www.pasivnidomy.cz